Privacybeleid

CjeeFlex geeft veel om jouw privacy. Je gegevens, die ik nodig heb worden daarom uitsluitend gebruikt voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van CjeeFlex. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12-11-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kan je contact opnemen met mij. De contactgegevens vind je in de ‘Algemene voorwaarden’. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webhosting 

Ik neen webhostingdiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft een zeer streng beleid omtrent klant-/persoonsgegevens. 

Marketing 

Ik verzamel met Google Analytics gegevens over websitebezoekers en deze worden voor onbepaalde tijd anoniem opgeslagen. 

Facturatie en boekhouding 

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van Zervant.Ik deel jouw naam, adres en vestigingsgegevens en details met betrekking tot jouw afnames. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zervant is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zervant gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Algemeen doel van de verwerking 

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij jij hier toestemming voor hebt gegeven. Als jij gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige of overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij, een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegeven 

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan CjeeFlex grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mijzelf binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Ik bewaar jouw gegevens zolang jij klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat jij aangeeft dat jij niet langer klant wenst te zijn. Als jij dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Jouw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij wordt verwerkt. Ik leg jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik jou vragen jezelf te legitimeren. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt jij in de machine leesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteert.  

Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

Inzagerecht 

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen ik jou op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

Jij hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van CjeeFlex. Als jij bezwaar maakt zak ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik laat verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind jij echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte. 

CjeeFlex gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het verkeer te analyseren. CjeeFlex deelt ook informatie over je gebruik van de site met sociale media-, advertentie- en analysepartners van CjeeFlex. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
De website van CjeeFlex: https://businessassistente.nl

Cookies

Als je een opmerking achterlaat op de site, kan je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor je eigen gemak zodat jij jou gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen je weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Privacybeleid

Check op de site het privacybeleid van CjeeFlex
Save settings
Cookies settings